Domain Z.com (29)

โดเมนคือ ชื่อโดเมน หรือ Domain Name เป็นคำที่สามารถจดจำได้ง่าย เราจึงใช้โดเมนเพื่อสื่อสารกับ DNS Server เมื่อเราต้องการเข้าชมเว็บไซต์ หลังจากนั้น DNS หรือระบบชื่อโดเมน จะทำการแปลงชื่อเป็นที่อยู่ IP เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต